Политика за поверителност

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПОЛИТИКА

НА НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД, ЕИК 205575105

ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С

ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЕС 2016/679

Настоящите правила и политики („Правила“) определят условията и реда, по който

физическите лица, чиито лични данни се обработват от НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД,

ЕИК 205575105, могат да упражняват правата си съгласно законодателството за защита на

личните данни.

В процеса на своята дейност по покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в

първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; производство на стоки

с цел продажба; комисионна, лизингова дейност; търговско представителство,

посредничество и агентство; превозни, туристически, рекламни, информационни,

образователни, програмни, импресарски услуги; сделки с интелектуална собственост;

производство на филми, видео и звукозаписи; издателска и печатарска дейност;

ресторантьорство, хотелиерство, консултантска дейност, рекламна дейност, покупка,

строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска и

вътрешнотърговска дейност, както и други дейности, “НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД, ЕИК

205575105, с адрес на управление: гр.София, 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2, бл. 206, вх. 85, ет. 3,

ап. 70, представлявано от Николай Здравков Йовчев, в качеството му на Управител и

едноличен собственик на капитала, обработва данни на физически лица („Субекти на

данни“), в съответствие с настоящата Политика. При обработването на лични данни

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни

актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679

(„Регламента“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до физически лица

и чрез която може да бъдете идентифицирано конкретно физическо лице. Обработване на

лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да

се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

ЧАСТ I: ОБЩИ ПРИНЦИПИ

НИКУЛДЕН _Ђ‚s$Бё_yBФИШИНГЕООД обработва и защитава личните данни, събрани при

изпълнение на дейността си, честно, законосъобразно и съобразно целите, за които

данните са събрани.

Служителите, които обработват лични данни, спазват следните принципи при

обработка на лични данни:

(а) Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.

(б) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се

обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

(в) Личните данни, които се събират и обработват при управлението на човешките

ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

(г) Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

(д) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или

непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

(е) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните

физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се

обработват.

1.3. Служителите/ лицата на граждански договор, които обработват лични данни

преминават първоначално и периодични обучения за поверителност и се запознават с

приложимото законодателство.

ЧАСТ II: ДЕФИНИЦИИ

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

Лични данниозначава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице

или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко,

поспециално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за

местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични

за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,

икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

Приложимо законодателствоозначава законодателство на Европейския съюз и на

Република България, което е относимо към защитата на личните данни;

Профилиранеозначава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни,

изразяващо __________се в използване на лични данни за оценяване на определени лични аспекти,

свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти,

отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице,

неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност,

поведение, местоположение или движение;

Субект на данниозначава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко

или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер,

данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,

специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,

икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за

отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван

в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

ЧАСТ III

1. ГРУПИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИ

Във връзка с предоставяните услуги НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД обработва

информация относно следните Субекти на данни:

(а) лица, които пазаруват онлайн през сайта на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД

https://nikulden.com/ по правилата за дистанционна продажба

(б) лица, които са се регистрирали на сайта на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД

https://nikulden.com/ с цел извършване на онлайн пазаруване.

(в) лица/клиенти, на които се издава счетоводен документ за закупените стоки;

(г) служители на трудов договор, лица по граждански договор с НИКУЛДЕН ФИШИНГ

ЕООД.

(д) лица и кандидати за работа, с които в последствие не е сключен граждански/трудов

договор или подизпълнители и доставчици на услуги.

2. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАЧЕСТВОТО НА СУБЕКТА НА

ДАННИТЕ В ПРАВООТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ НЕГО И НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД

2.1. Видове субекти на лични данни, информация за които се обработва от НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД

В зависимост от качеството на субекта на лични данни, видът на личните данни,

които се събират, и целите, за които се събират, са различни:

(а) По отношение на физически лица (клиенти), които пазаруват онлайн през сайта

на търговеца, НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД събира лични данни, касаещи

информация, необходима за осъществяването на покупко-продажбата;

(б) По отношение на лица (клиенти), които са се регистрирали на сайта на търговеца,

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД събира лични данни, необходими за целите на

осъществяването на покупко-продажбата;

(в) По отношение на лица (клиенти) по директна продажба - НИКУЛДЕН ФИШИНГ

ЕООД събира лични данни само доколкото такива са необходими при издаване на

разходооправдателен документ (фактура);

(г) По отношение на служители/ лица на граждански договор, НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД събира лични данни за целите на администриране на трудовото

правоотношение, съотв. гражданския договор;

(д) По отношение на лица, кандидати за работа, с които в последствие не е сключен

граждански/трудов договор - не се съхраняват лични данни на кандидати за работа след

реализиране на целите за които се обработват, освен ако не е по силата на закон или лицето

не е дало писмено своето съгласие за обработване на данните му за в бъдеще, с оглед

разкриване на нови позиции, за които то може да кандидатства.

2.2. Информация, която Субекта на даннитепредоставя

(а) Личните данни, които НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД обработва са:

- По отношение на клиенти при директна продажба, съгл. т. „вна чл. 2.1 лични

данни не се обработват, освен при издаване на счетоводни документи на физическо лице

(фактура), когато се изискват име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес, съгласно

счетоводното законодателство.

- По отношение на клиенти при дистанционна продажба (независимо дали са

регистрирани потребители на сайта или не) - име, презиме, фамилия, адрес, IP адрес,

телефонен номер, имейл. ЕГН се обработва само в случаите, когато esources_ясе издава счетоводен

документ (фактура) на физическо лице.

- по отношение на служители/лица на граждански договор - име, фамилия, ЕГН,

адрес, телефонен номер, имейл, банкова информация (номер на банкова сметка), номер на

документ за самоличност.

(б) Допълнителна/чувствителна информация за субекти на лични данни не се

обработва.

2.3. ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-

горе, за целите, предвидени в настоящата Политика за личните данни, които могат да бъдат:

(a) Цели, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор договор

за покупко-продажба, трудов договор, граждански договор.

(б) Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на субектите на

лични данни, трети лица и НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД;

(в) Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД.

2.4 ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.4.1. Обработване, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните

е страна

Такива са всички хипотези на обработка на данни на клиенти (регистрирани или не) във

връзка със сключените договори за покупко-продажба на стоки.

Личните им данни са необходими, дотолкова, доколкото без тях, покупко-продажбата не би

могла да се осъществи, а именно при дистанционна продажба клиентът следва да бъде

идентифициран, както и търговецът следва да разполага с неговия адрес, за да му достави

поръчаната стока чрез спедитор.

2.4.2. Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД в

качеството му на Работодател, бизнес партньор и др. Тези цели включват:

(а) Осигуряване на нормалното функциониране на дейността на НИКУЛДЕН ФИШИНГ

ЕООД и администриране на същата, разрешаване на възникнали спорове, установяване и

предотвратяване на злонамерени действия.

(б) Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при

осъществяване и закрила на правата и законните интереси на трети лица и/или засегнати

трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени

погоре категории.

2.4.3. Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на НИКУЛДЕН ФИШИНГ

ЕООД, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или

предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни

държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на

контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на

законовите задължения на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД да уведомява

контрагентите/служителите/работниците си за различни обстоятелства, свързани с правата

им, с дейността на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД или със защитата на данните им. За тези

цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе

категории.

3. СРОК И НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД съхранява данни в минимален обем и за срок не по-

дълъг от необходимото, при подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и

изискванията на закона.

Документите във връзка с трудовите правоотношения, както и данни във връзка със

счетоводна документация се съхраняват на хартиен носител и в електронен формат при

изнесено счетоводство (съвместен администратор).

Данни на клиенти във връзка с регистрацията им в уебсайта на търговеца се

съхраняват само на сървъра на уебсайта, тоест само в електронен вид, като същите не

подлежат на по-нататъшна обработка с цел маркетинг или автоматизирани решения, а се

използват само с цел улесняване потребителите при онлайн пазаруване през сайта.

Типове данни

Период на съхранение

Лични данни, събрани по

трудово/гражданско

правоотношение

Личните данни, необходими за

счетоводна документация

(фактури)

До прекратяване на договора и след изтичане

законовоопределения срок за съхранение на такива

данни за целите на пенсионното осигуряване и в

съответствие с трудовото и осигурително

законодателство.

В срок от 5 години, считано от 1 януари на отчетния

период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Лични данни на клиенти във

връзка с регистрацията им в

уебсайта на търговеца

При лични данни, свързани само

с оферта за сключване на

трудов/граждански договор, след

която не е последвал сключен

договор.

До изтриване на регистрацията в уебсайта от страна на

клиента

До 1 (един) месец след изготвяне на офертата освен

ако не е налице съгласие съгл. чл. 7 от Регламента.

* В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или

искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от

посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство

пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде

установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото

законодателство.

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД не предоставя лични данни на трети страни, по никакъв

друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи.

4.1. Доставчици и подизпълнители

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД може да използва подизпълнители и доставчици на

услуги като специализирани дата центрове за колокация на сървърното и мрежово

оборудванe, информационни, счетоводни, консултантски и юридически услуги и др.

При работата си с подизпълнители и доставчици НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД

изисква от тях стриктно да спазват законодателството за защита на личните данни,

като сключва допълнително споразумение към съответните договори с

доставчици/подизпълнители относно защитата на личните данни.

4.2. Трети лица

Лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:

(а) когато това е предвидено в закон;

(б) ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен

орган;

(в) когато предварително е получено изрично съгласие за това;

(г) когато това се налага за защитата на права и законни интереси на НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД и/или други потребители на Услугите.

4.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на

лични данни, субектите на лични данни ще бъдат уведомени предварително.

5. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регламентът предвижда следните права на субектите на лични данни, които НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД гарантира и защитава:

-Право на информираност;

-Право на достъп;

-Право на коригиране;

-Право на преносимост на данните;

-Право на изтриване (право да бъдеш забравен“);

-Право да се иска ограничаване на обработването;

-Право на възражение срещу обработването на лични данни;

-Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се

единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

5.1. Право на информираност.

Субектът на данните трябва да бъде предварително информиран за целите, за които

се обработват данните във връзка с предоставяните Услуги.

5.2. Право на достъп

(1) При поискване НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД предоставя на субект на

лични данни следната информация:

(а) потвърждение дали НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД обработва личните

данни на лицето или не;

(б) копие от личните данни на лицето, които се обработват от НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД

(в) обяснение относно обработваните данни.

(2) Обяснението по ал. 1 включва следната информация относно обработваните

от НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД лични данни:

(а) целите на обработването;

(б) съответните категории лични данни;

(в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити

личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни

организации;

(г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни,

а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

(д) съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични

данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на

данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

(е) правото на жалба до надзорен орган;

(ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична

информация за техния източник;

(з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително

профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и

предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;

(и) когато личните данни се предават на трета държава или на международна

организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно

подходящите гаранции във връзка с предаването.

(3) Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД предоставя на субектите на

данни посредством уведомление за поверителност.

(4) При искане от субекта на лични данни НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД може

да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

(5) При предоставяне на копие от лични данни НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД

не може да разкрива следните категории данни:

(а) лични данни на трети лица освен ако същите не са изразили изричното

си съгласие за това;

(б) данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост

или конфиденциална информация;

(в) друга информация, която е защитена съгласно приложимото

законодателство.

(6) Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе

неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване

на нормативно задължение на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД.

(7) Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено

поради своята повторяемост, “НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД може да начисли разумна

такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията

или да откаже да отговори на искането за достъп.

(8) НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД преценява за всеки отделен случай дали

дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

(9) При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, “НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му

да подаде жалба до КЗЛД.

5.3. Право на коригиране

Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, “НИКУЛДЕН ФИШИНГ

ЕООД уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например

държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразят измененията.

5.4. Право на преносимост на данните

(1) Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и

които той е предоставил на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД, в структуриран, широко

използван и пригоден за машинно четене формат или на хартиен носител.

(2) При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг

администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически

осъществимо.

(3) Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в

следните случаи:

(а) обработването е основано на съгласието на субекта на личните

данни;

(б) обработването е основано на договорно задължение;

(в) обработването се извършва по автоматизиран начин.

(4) Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и

свободите на други лица.

5.5. Право на изтриване (право да бъдеш забравен“)

(1) При поискване НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД е задължен да изтрие лични

данни, ако е налице някое от следните основания:

(а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани

или обработвани по друг начин;

(б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава

обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването; (в)

субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за

обработването, които да имат преимущество;

(г) субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите

на директния маркетинг;

(д) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

(е) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение

на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД;

(ж) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на

информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент

(ЕС) 2016/679.

(2) НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД не е задължен да изтрие личните данни,

доколкото обработването е необходимо:

(а) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(б) за спазване на правно задължение на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД;

(в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в

съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от

Регламент (ЕС) 2016/679;

(г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически

изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент

(ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи

невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

или

(д) за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

5.6. Право на ограничаване на обработването

(1) Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването,

когато се прилага едно от следното:

(а) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за срок, който

позволява на администраторът да провери точността на личните данни;

(б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни

да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; (в)

администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването,

но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на

правни претенции;

(г) субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния

интерес на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД и тече проверка дали законните

основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на

данните.

(2) НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД може да обработва лични данни, чието

обработване е ограничено, само за следните цели:

(а) за съхранение на данните

(б) със съгласието на субекта на данните;

(в) за установяване, упражняване или защита на правни

претенции;

(г) за защита на правата на друго физическо лице;

(д) поради важни основания от обществен интерес.

(3) Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице

някое от основанията по чл. 561. по-горе, “НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД го

информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

5.7. Право на възражение

(1) Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични

данни от НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД, ако данните се обработват на едно от

следните основания:

(а) обработването не е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес

или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на

администратора;

(б) обработването не е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД или на трета страна;

(в) обработването на данни включва профилиране.

(2) При подадено възражение администраторът прекратява обработването на

личните данни освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания

за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и

свободите на субекта на данни, или за установяване, упражняване или защита на

правни претенции.

5.8. Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо

се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

5.8.1. Право на възражение срещу лични данни за целите на директния

маркетинг

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг,

субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу

обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране,

свързано с директния маркетинг. “НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД не

обработва данни за целите на директния маркетинг.

5.8.2. Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

В случаите, когато НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД взима автоматизирани

индивидуални решения, включващи или изключващи профилиране, които

пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна

степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на

решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.

НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД не взима автоматизирани решения.

6. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ

ДАННИ

Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила като

подадат искане за упражняване на съответното право. На разположение на субектите на

лични данни са формуляри образци, налични в офиса на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД.

6.1. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат

подадени по следния начин:

(а) По електронен път на следния имейл адрес office@nikulden.com.

(б) На място в магазина на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД.

(в) По пощата на адреса на управление на НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД: гр.

София, 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2, бл. 206, вх. 5, ет. 3, ап. 70.

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната

информация:

(а) Идентификация на лицето име и фамилия, както и качество на лицето в

отношенията му с НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД.

(б) Контакти за обратна връзка адрес, телефон, електронна поща; (в)

Искане описание на искането

6.2. “НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД предоставя информация относно действията,

предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от

един месец от получаване на искането.

6.3. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се

взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. “НИКУЛДЕН

ФИШИНГЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един

месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

6.4. “НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД не е задължен да отговори на искане в случай,

че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

6.5. “НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД може да поиска предоставяне на допълнителна

информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните,

когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото

лице, което подава искане.

6.6. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност

информацията се предоставя с електронни средства освен ако субектът на данни не е

поискал друго.

ЧАСТ IV. „БИСКВИТКИ

При извършване на онлайн търговия НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД може да инсталира на

компютрите на потребителите бисквитки“ (cookies). „Бисквиткитепредставляват малки

текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на

компютъра на Потребителя. Те позволяват на уебсайта да запаметява действия и

предпочитания на потребителя (като например потребителско име, език, размер на шрифта

и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага той да ги

въвежда всеки път, когато посещава сайта или преминава от една страница към друга.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността на

потребителя, а образците с данни са изцяло под контрола на НИКУЛДЕН ФИШИНГ

ЕООД. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

ЧАСТ V. СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7. “НИКУЛДЕН ФИШИНГЕООД прилага средства за защита на личните данни

от неоторизиран достъп. Минимумът от средствата за защита, които се прилагат

включва

защита на помещенията, в които се съхраняват хартиените досиета и документи, а именно

заключени шкафове, достъпът до които е забранен за лица, извън изрично оторизираните от

търговеца.

ДАТА: ОДОБРИЛ: ........................................................

20.03.2019 г. Николай Здравков Йовчев - Управител__

Политика за поверителност

Вътрешна политика